درود خدمت هواداران متعصب رم

در صورت تمایل برای حضور در سالگرد باشگاه و زادروز دانیله ده روسی، فرم زیر را تکمیل نمایید.

سهمیه دوستان تهرانی : 40 هزار تومان

سهمیه دوستان شهرستانی 30 هزار تومان

شماره کارت : 6037998179355317 حافظ مسلمی