تیاگو پینتو و مربی آینده رم

تیاگو پینتو مدتهاست برنامه های خود را برای ساختن یک رم قدرتمند آغاز کرده است و مهمترین آن مربوط به انتخاب مربی است.
فونسکا دیگر روی نیمکت نخواهد بود(مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد که باعث تغییر شرایط شود.
در چند ساعت گذشته قیمت مائوریتزیو ساری یکی از گزینه های رم،به طور چشمگیری افزایش یافته است.مربی اهل توسکان یک پیشنهاد خوب از تاتنهام دریافت کرده است.به همین دلیل باشگاه تحت مالکیت فریدکن،تصمیم به تسریع در این کار گرفته اند و می خواهند طی دو هفته آینده توافق نامه ای را با ساری امضا کنند.مدیرجالوروسی تصمیم دارد همراه با مذاکره با مربی سابق یووه،اقدامات دیگری برای تقویت هر چه بیشتر تیم انجام دهد.چون هر مربی که هدایت تیم را برعهده بگیرد مطمئنا تقاضای تقویت ترکیب فعلی را خواهد داشت.
در ضمن مربی که روی کار می آید باید بر اساس شرایط فعلی کار کند و سعی داشته باشد تعدادی از بازیکنان که از تیم خارج شده اند را دوباره بازگرداند.