رم-پارما بر عهده پایرتو

اسامی داوران مسابقه این هفته کوپاایتالیا اعلام شد که بر این اساس آقای پایرتو دیدار پارما و رم را در انیوتاردینی سوت خواهد زد.برسمِس و باکینی کمک ها،وُلپی داور چهارم و ساکی داور وار این جدال خواهند بود.این داور تا کنون چهار بار برای رم سوت زده ست که سه پیروزی و یک شکست حاصل عملکرد جالوروسی بوده ست.