کار من عاشق تو بودن ست

کار من عاشق تو بودن ست
در اوج فاجعه زندگی ام
تو مرا نجات دادی
و دلیل حال خوب این روزهای نحس منی
بی گمان اگر نبودی
سال ها پیش مرده بودم
و اکنون هستم
تا بیشتر از حضورت لذت ببرم
در تنهایی هایم٬نگاره تو را
در آغوش می گیرم
و می بوسم
پیوند من با تو ابدی ست
حتی بعد از مرگ هم خواهان توام
و هر روز تو را زمزمه می کنم.

دلنوشته : حافظ مسلمی