عاشق که باشی…

عاشق که باشی
وقتی که دلت می شکند
به اشک پناه می بری
درد عجیبی در قلبت حس می کنی
حال او وصف شدنی نیست
با اشک کمی به ارامش برس
ولی روزهای خوب عاشقی نیز به زودی فرا می رسند
حتی ممکن ست باز هم بخواهند تو را زمین بزنند.‌..
اما این بار نمی گذاری … !
ایستاده ایم تا ابد برای رم

دلنوشته : حافظ مسلمی