بیانیه کورواسود پیش از دیدار با پارما

به افتخار دنیله، به افتخار یکی از فرزندان رم، برای یکی از ما.
تمام شماهایی را که فردا کورواسود را پر خواهید کرد مدیریت خواهیم کرد و موارد لازم برای هرچه بهتر اجرا شدن طرح کوروگرافی و دنبال کردن دقیقه به دقیقه اجرای طرح کوروگرافی و نظم و ساماندهی گروه های کوروا یادآوری میکنیم، تا همه چیز به بهترین شکل ممکن که میتوانیم برای آخرین پرچم و نماد آاس رم که رم را ترک میکند انجام شود .
علامت شروع کوروگرافی، پرچم کوچک برافراشته در قسمت مرکزی و پایین کوروا بهنگام ورود تیم ها به زمین خواهد بود. بعد از دیدن علامت آغاز پرچم کوچک، لطفا جز پرچم و اشیای مربوط به کوروگرافی که گروه ها و اعضای کوروا سود به شما میدهند چیز دیگری در دست نداشته باشید. پس حداقل قبل از شروع پرچم ها و هر چیزی که همراه خود دارید را کنار بگذارید.
در نهایت چیزی که از شما میخواهیم این است که هر چه در توان دارید برای تشویق 90 دقیقه ای انجام دهید.
برای رم و برای دنیله فریاد بزنید تا خاطره ای پاک نشدنی از قلب های رمانیست هایی مثل ما به جای بگذاریم.

AVANTI CURVA SUD