کاسانو؛رم سزاوار چیزهای بیشتری ست

آنتونیو کاسانو ستاره سابق آ.اس رم روز گذشته در برنامه تیکی تاکا حضور پیدا کرد،در این برنامه در مورد دانیله ده روسی صحبت هایی انجام داد.او اظهار داشت.:”بالدینی و پالوتا این کار را دوباره انجام دادند.پس از توتی آنها بار دیگر این کار را با ده روسی انجام دادند.آنها باید به خاطر بیاورند که رم توتی و ده روسی ست نه آنها !من امیدوارم رم  بتواند مالکیتش را تغییر دهد زیرا سزاوار مبارزه برای چیزهای مهم تری ست.”