فایل صوتی و افشا حقیقت رفتن ده روسی

فایل صوتی واتساپ منتشر شده علت عدم تمدید با دنیله را لو داد.
فایل صوتی منتشر شده علت اصلی و پشت صحنه پایان کار رم با دنیله را لو داد. کاپیتان رم پیام صوتی به دوستان نزدیک خود فرستاده بود که در فضای مجازی منتشر شد که دنیله در این پیام صوتی در مورد پشت صحنه و علت پایان کارش با رم میگوید:
” خبرنگارها کار خودشان را میکنند و ادم های خوبی هستند، من به مدیر ‘فینگا’ گفتم ” اگر فکر می کنید زیاد مصدوم می شوم،برای هر بازی قرارداد صدهزار یورویی ببندید.، پس مشکل چیست؟”
“بعد فینگا بهم گفت که فکر خوبی هست و قبول میکنیم. بعد از دو ساعت از جلسه ای که برگزار کردیم، من به خونه رسیدم و فینگا باهام تماس گرفت و گفت که با پالوتا حرف زد و اون هم قبول کرده و مبلغ جدید رو که چند ساعت پیش حرف زدیم. اما چطور هست که در طول این یک سال تمام با من حرف نزده بودن(با لحن خنده و کنایه حرف میزنه دنیله) یک سال تمام است و هیچ کس با من تماس نگرفته و بهم پیشنهادی نداده. پس به دلایل شخصی و غرورم قبول نکردم و پیشنهاد رو رد کردم.”