حمله مجازی هواداران رم به رستوران پالوتا !

اعتراضات هواداران رم به بوستون نیز رسید!هواداران رم راهی برای نشان دادن اعتراضات خود در خارج از کشور پیدا کرده اند.پس از اعلام خبر وداع دانیله ده روسی با رم،اعتراضات هواداران رم نیز آغاز شد.در آخرین خبر آمده ست : رستورانی در بوستون به نام نبو وجود دارد که تحت مالکیت خواهران پالوتاست.پس از بمباران نظرات زیر آخرین پست های این رستوران،مجبور شدند اکانت فیس بوک را از دسترس خارج کنند.