آینده مبهم ده روسی

به گزارش ایل تمپو دانیله ده روسی اسطوره و کاپیتان فعلی آ.اس رم که در این فصل به دلیل مصدومیت دیدارهای زیادی را از دست داده ست،آینده مبهم در رم دارد.قرارداد او در ژوئن به پایان می رسد و هنوز هیچ ارتباطی برای تمدید قرارداد با سران رم برقرار نشده ست.کاپیتان می خواهد فوتبال خود را در رم ادامه دهد و از همین رو انتظار می رود آینده او پیش از دیدار مقابل پارما مشخص شد و حتی ممکن ست آخرین دیدار فصل،به آخرین دیدار ده روسی برای رم تبدیل شود!