مشکل عضلانی جاستین

جاستین کلایورت یکی از بهترین های رم در دیدار مقابل کالیاری،در دیدار شنبه از ناحیه ران راست دچار آسیب عضلانی شد و از همین رو ممکن ست دیدار مقابل جنوا را در ماراسی از دست دهد.در صورت نرسیدن او،پاتریک شیک جایگزین احتمالی خواهد بود.