اولین تماس انتقال کرانیو برقرار شد

اولسن که در هفته های اخیر نيمکت نشین شده است مدیران رم را قانع به جذب دروازه بانی جدید در تابستان کرد و از این رو لا گازتا دلو اسپورت گزارش داده است که مدیران رم بدنبال السیو کرانیو دروازه بان 24 ساله کالیاری هستند. همچین گزارش شده است که اولین تماس ها بین دو باشگاه صورت گرفته است و این دروازه بان ایتالیایی می تواند به پایتخت ایتالیا بیاید.