کاسانو؛ده روسی یک مربی ست

آنتونیو کاسانو در مصاحبه جدید خود را گازتا دلو اسپورت از رم و فرانچسکو توتی گفت.
:”رانیری مناسب برای رسیدن به اروپا؟بله او یک شخص خوب ست اما نمی دانم می تواند چرخه جدیدی را آغاز کند!من می خواهم فردی مانند دونادونی را روی نیمکت ببینم.سپس می خواهم توتی رئیس باد.او نماینده رم و هوشمند ست.ده روسی:او بیشتر یک مربی ست زیرا بیشتر صحبت می کند اما فرانچسکو در طول روز دو کلمه حرف می زند.”