رم-اودینزه بر عهده دی بلو

اسامی داوران هفته پیش رو سری آ اعلام شد که بر این اساس آقای دی بلو دیدار حساس آ.اس رم و اودینزه را در المپیکو سوت خواهد زد.تونولینی و تولفو کمک ها،پتزوتو داور چهارم و پایرتو داور وار این دیدار خواهند بود.دی بلو تا کنون 10 بار برای رم سوت زد که جالوروسی 9 برد و یک ساوی به دست آورئد