فردا اولین جلسه برای تمدید با زانیولو

نیکولو زانیولو استعداد ایتالیایی که در تابستان به رم آمد،پیشنهادات زیادی از تیم های بزرگ اروپا دارد اما سران رم و ایجنت این بازیکن مایل به ادامه همکاری هستند.به گزارش لا رپوبلیکا،فردا باشگاه رم و نماینده زانیولو اولین جلسه را برای تمدید قرارداد برگزار خواهند کرد و امید های زیادی وجود دارد.