اسامی بازیکنان مقابل ناپولی

بازگشت ده روسی،مانولاس و چنگیز