تیم انگلیسی خواهان ژکو

اسکای اسپرت گزارش داده‌است که جالوروسی پیشنهادی 10 میلیون یورویی را برای ادین ژکو از تیمی از لیگ برتر انگلیس دریافت کرده است ولی رم حداقل 20 میلیون برای مهاجم اهل بوسنی خود که تا 2020 با رم قرارداد دارد، می خواهد. به نظر می رسد زمان ادین ژکو در پایتخت ایتالیا به سر آمده است.

اینتر دیگر تیمی ست که اخیر خواهان ژکو بوده ست.