رانیری خواهان درینک واتر

گزارشات حاکی از این است که رانیری شاگرد سابق خود دنی درینک واتر را برای رم در نظر گرفته است. کالچومرکاتو گفته است که رانیری سرمربی موقت رم به مدیران رم گفته است که فوتبالیست 29 ساله انگلیسی را زیر نظر بگیرید. درینک واتر در سال 2017 یکی از عوامل قهرمانی رانیری با لستر شد. او در تابستان سال پیش با مبلغ 37 میلیون به چلسی رفت ولی در آنجا موفق نبود و بدنبال ترک چلسی است.