رم-امپولی عهده مارسکا

اسامی داوران هفته 27 سری آ اعلام شد که بر این اساس آقای مارسکا دیدر آ.اس رم و امپولی را در المپیکو سوت خواهد زد.موندین و بوتِگونی کمک ها،مینِلی داور جهاررم و ماسا داور وار این دیدار خواهند بود.او تا کنون سه بار برای رم قضاوت کرد که یک پیروزی و دو تساوی حاصل عملکرد جالوروسی بوده ست.