دیفرا مصاحبه نکرد

شب گذشته بعد از باخت رم مقابل پورتو و حذف از لیگ قهرمانان اروپا،اوزبیو دی فرانچسکو در کنفرانس مطبوعاتی شرکت نکرد و حتی پاسخی به سایر رسانه ها هم نداد و به تنهایی به اتوبوس رفت.او از این حذف ناامید و از تصمیمات داور دقایق پایانی خشمگین بود.سایر بازیکنان به او مصاحبه هایی انجام دادند.به زودی برای آینده او تصمیم گیری خواهد شد.