دونادونی و رد تماس با رم

بعد از اخراج اوزبیو دی فرانچسکو،نام های زیادی برای نیمکت رم مطرح شد که یکی از آنها،روبرتو دونادونی بوده ست.او در مصاحبه با آنسا در این مورد گفت:”از تماس با رم افتخار می کنم اما بر خلاف آنچه که خوانده ام،با رم تماسی نداشته ام.در هر صورت با توجه به این که چگونه دوست دارم کار کنم،نمی خواهم به عنوان یک سرمربی موقت باشم.”