دیدار اولسن با دانش آموزان

روبین اولسن دروازبان جالوروسی روز گذشته مهمان موسسه رافائلو بود که بخشی برنامه ای به نام مدرسه ای برای هواداران بوده ست.اولسن به دیدار با دانش آموزان جوان رفت و در مورد اهمیت اصول مانند فیرپلی و احترام صحبت کرد.