مصاحبه جدید زانیولو

نیکولو زانیولو ستاره این روزهای رم به تازگی با LE LENE مصاحبه ای داشته ست که گزیده ای از صحبت های او در زیر قرار گرفته ست.

“دوست دارم که نماد این باشگاه شوم و هدفم تا ابد ماندن در رم است. فکر نمی کنم شبیه توتی باشم، اما این مانند یک رویا خواهد بود که تمام دورانم را در رم سپری کنم. قطعا تلاشم را خواهم کرد.”