رسمی؛ماچین به پارما پیوست

خوزه ماچین بازیکن اسپانیایی بازیکن سابق رمی ها که در مالکیت پسکارا قرار دارد،به صورت موقت و شرایط خاصی به پارما پیوست.در صورتی که پسکارا این بازیکن را به صورت دائمی به فروش برساند،2.5 میلیون یورو کسب خواهد کرد که با توجه به توافقات قبلی ،نیمی از هزینه این انتقال به حساب رم واریز خواهد شد.