مانچینی در برگامو می ماند

جانلوکا مانچینی مدافع گلزن آتالانتا یکی از گزینه های محبوب سران ر در ماه های اخیر بوده ست و مدیر برنامه های این بازیکن به تازگی در مورد آینده موکل خود مصاحبه ای انجام داده ست.آقای استفانو کاستِلنُوو گفت:”جانلوکا در برگامو باقی می ماند و آتالانتا تمایلی برای فروش او ندارد.تماس با رم و با باشگاه های دیگر وجود داشته ست اما هر گونه در ژانویه انتقالی صورت نخواهد پذیرفت و در ژوئن ممکن ست اتفاقاتی بیفتد.”