علاقه رم به ناچو

بعد از مطرح شدن نام های مختلف برای تقویت خط دفاع جالوروسی در ژانویه اکنون شایعاتی مبنی بر علاقه مونچی به ناچو مدافع رئال مادرید شنیده می شود. گفته ها حاکی از آن است که رم با بازیکن ارتباط برقرار کرده است ولی پرز مدیر رئال مادرید حاضر به فروش او نیست و می خواهد قرارداد این مدافع اسپانیایی که تا 2020 اعتبار دارد، تمدید کند.