ریکاردی بعد از اولین بازی رسمی برای رم

آلسیو ریکاردی بازیکن تیم پریماوا رم که شب گذشته برای اولین بار در  ترکیب اوزبیو دی فرانچسکو قرار گرفت،بعد از مسابقه گفت:”

به عنوان یک رمی و رمانیست اولین بازیت در المپیکو، چه تاثیری روی تو داشت؟
“به عنوان یک رمی احساس فوق العاده ای هست، وقتی که روی نیمکت بودم عالی بود چه برسد به وقتی که وارد زمین شدم”
مربی می گفت می توانی در موقعیت هاو پست های بیشتری بازی کنی، دوست داشتی برای بازی اول کجا بازی کنی؟
“من خودمو در اختیار مربی گذاشتم، هر پستی که باشه راضی ام و خوبه.”
منتظر بازی کردن در این هفته بودی؟
“انتظارشو داشتم و وقتی که برای بازی دعوت شدم قلبم به تپش افتاد و زمان ورود به زمین بدنم می لرزید.”
مربی بهت چی گفت؟
“ازم خواست آروم و در عرض بازی کنم تا جایی که میتونم.”