اسامی بازیکنان مقابل انتلا

اسامی بازیکنان آ.اس رم برای دیدار پیش رو مقابل ویرتوس انتلا در کوپاایتالیا اعلام شده بر این اساس مانولاس،ده روسی،ال شعراوی،میرانته و انزونزی غایبین جالوروسی برای این دیدار هستند.اما ریکاردی بازیکن تیم پریماورا در لیست دیده می شود.