پولیتانو :الگوی من توتی است

متئو پولیتانو محصول آکادمی رم که در حال حاضر بازیکن اینتر ست٬در مصاحبه ای که با گازتا دلا اسپرت داشت گفت: فرانچسکو توتی همیشه الگو و اسطوره من بوده است و ووچینیچ را دوست داشتم او در رم عالی بود. اگر چه در سطح شخصی الگوی من همیشه روبن است.