بارتولی :شور و اشتیاق زیادی در رم وجود دارد

الیسا بارتولی کاپیتان تیم زنان در مورد جو متفاوت رم با دیگر تیم ها گفت :”شور و اشتیاق زیادی در رم وجود دارد. من این موضوع را زمانی درک کردم که اعضای تیم معرفی شدند. فهمیدم ، حمایت هواداران و باشگاه ، بسیار متفاوت با تیم های دیگر است.”