رقابت رم و تاتنهام برای برگه

سران رم به جذب هافبک جوان خنک بلژیک، ساندر برگه علاقه مند است ولی حال شنیده می شود تاتنهام به جذب مشتریان بازیکن نروژی اضافه شده است و می تواند راه این انتقال را عوض کند. مدیر خنک بلژیک در این رابطه گفت:”من می توانم به شما بگویم که به فروش ساندر در ژانویه فکر نمی کنم . من هیچ حرفی با مونچی نزدم.”