مصاحبه دیفرا بعد از برد پارما

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از دومین برد متوالی تیمش و خروج موقت از بحران،گفت:”ما هویت خود را کشف کردیم.مانند تیمی بودیم که می دانستیم چه چیزی می خوایم.در نیمه اول تلاش کردیم اما خیلی آهسته بودیم اما پس از شروع نیمه دوم،مسابقه را کنترل کردیم.ما شانس های زیادی برای صدمه زدن به داشتیم این در حالی بود که انها تنها یک شانس واقعی توسط سیلیگاردی داشتند.زانیولو نیاز دارد تا با همان فروتنی آغاز کرد،کارش را ادامه دهد.او باید سخت تمرین کند و بهبود یابد.او امروز اشتباهاتی داشته اما طبیعی ست.برای نقل و انتقالات با باشگاه ارزیابی خواهیم کرد.مانولاس؟امیدوارم مشکل جدی نداشته باشد.او مشکل فلکسور داشت و از من خواست تا تعویضش کنم.او برای ما بازیکن مهمی ست.محصوصا در چنین مسابقاتی.من شاهد رشد کلایورت هستم و بازی به بازی بهتر می شود.”