چنگیز همچنان زیرنظر آرسنال و بایرن

به گزارش کالچو مرکاتو،همچنان تعدادی از تیم هایی اروپایی خواهان چنگیز اوندر ستاره رمی ها هستند.به تازگی پیشنهاد 32 میلیون یورویی آرسنال توسط سران رم رد شد و پالوتا حداقل 50میلیون یورو را تقاضا کرده ست.از طرفی شنیده می شود ناظرانی از آرسنال و بایرن مونیخ برای تماشای بازی چنگیز مقابل یوونتوس،راهی تورین خواهند شد.اللبته ایده سران رم ،نگه داشتن ستاره ترکی ست تا تابستان ست و تنها در صورت ارائه پیشنهادی وسوسه کننده او را به فروش خواهند رساند.