شام کریسمس رمی ها+تصاویر و کلیپ

خیریه رما کارس به مناسبت کریسمس بازیکنان،مدیران و کارکنان باشگاه به شام دعوت کرده ست.در این بخش تصاویر و کلیپ هایی از بازیکنان قرار گرفته ست.
اولسن قبل از ورود محل گفت:”هر کسی ممکن ست اشتباه کند!”