تمرینات سه شنبه+عکس

روز سه شنبه تمرینات رمی ها از سر گرفته شد و بعد از کارهای اولیه و حضور در سالن؛به زمین تمرینی رفتند.لورنزو پلگرینی،ژکو،ال شعراوی و ده روسی به کار انفرادی پرداختند.اوزبیو امیدوار ست که دانیله به دیدار با یووه برسد