شب نشینی رمی های سابق

فرانچسکو توتی،گویدو نانی و آلبرتو آکویلانی،شب گذشته در برای صرف شام رستوران معروف سینیسگالی در پالاتزو نایادی رفتند و شرابی نیز نوشیدند. و در مورد دیدار آینده جالوروسی و آینده اوزبیو دی فرانچسکو صحبت کردند.