دوشنبه قرعه کشی لیگ جوانان اروپا

دوشنبه 26 آذر قرعه کشی مرحله بعدی لیگ جوانان اروپا برگزار خواهد شد و تیم پریماورا تحت هدایت آلبرتو ده روسی،حریف خود را خواهد شناخت.گرگ های جوان با یکی از تیم های زیر رو به رو خواهند شد.

چلسی انگلیس
پائوک یونان
دیناموزاگرب کرواسی
دیناموکیف اوکراین
هرتابرلین آلمان
میتیلند دانمارک
مونپولیه فرانسه
سیگما الوموک چک