علاقه رم به پیاتک

کریستف پیاتک ستاره اهل لهستان جنوا، یکی از داغ ترین گزینه ها در ایتالیا و حتی سراسر اروپاست.به گزارش کوریره دلو اسپرت،رمی ها نیز به این بازیکن علاقه مند هستند و مایلند تا این ستاره را در تابستان خریداری کنند چرا که سران جنوا تمایلی به فروش بازیکن خود را ژانویه ندارند.
اخیرا مونچی برای خرید کوامه دیگر بازیکن جنوا نیز اقدام کرده بود.