خلاصه عمکرد بازیکنان مقابل پلژن

در این بخش عملکرد بازیکنان در دیدار امشب مقابل ویکتوریا پلژن که به باخت دو بر یک ختم شد،قرار گرفته ست.

میرانته
دقایق بازی :90
تعداد پاس:15
دقت پاس :83/3%
پاس کلیدی:0
پاس بلند (صحیح):7(4)
سیو:2

داویده سانتون
دقایق بازی :75
گل :0
پاس گل:1
تعداد پاس :34
دقت پاس :100%
پاس کلیدی:1
ارسال(صحیح) :2(0)
پاس بلند (صحیح):0(0)
شوت (درچارچوب) :0(0)
دربیل(صحیح) :2(2)
جنگ رو در رو(برنده) :6(4)
خطا انجام داده :2
تکل (صحیح) :1(0)
دفع توپ :0
توپ گیری :0

کوستاس مانولاس
دقایق بازی :90
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :58
دقت پاس :87/9%
پاس کلیدی:1
ارسال(صحیح) :0(0)
پاس بلند (صحیح):7(4)
شوت (درچارچوب) :0(0)
دربیل(صحیح) :1(1)
جنگ رو در رو(برنده) :11(5)
خطا انجام داده :2
تکل (صحیح) :1(1)
دفع توپ :1
توپ گیری :4

ایوان مارکانو
دقایق بازی :90
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :60
دقت پاس :02/3%
پاس کلیدی:0
ارسال(صحیح) :0(0)
پاس بلند (صحیح):6(2)
شوت (درچارچوب) :0(0)
دربیل(صحیح) :0(0)
جنگ رو در رو(برنده) :11(7)
خطا انجام داده :1
تکل (صحیح) :2(0)
دفع توپ :1
توپ گیری :1

الکساندر کولاروف
دقایق بازی:90
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :50
دقت پاس :84/7%
پاس کلیدی:0
ارسال(صحیح) :6(1)
پاس بلند (صحیح):4(2)
شوت (درچارچوب) :1(0)
دربیل(صحیح) :3(3)
جنگ رو در رو(برنده) :7(6)
خطا انجام داده :0
تکل (صحیح) :0(0)
دفع توپ :0
توپ گیری :0

برایان کریستانته
دقایق بازی :90
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :61
دقت پاس :91%
پاس کلیدی:2
ارسال(صحیح) :1(0)
پاس بلند (صحیح):6(5)
شوت (درچارچوب) :1(0)
دربیل(صحیح) :2(1)
جنگ رو در رو(برنده) :17(6)
خطا انجام داده :2
تکل (صحیح) :2(1)
دفع توپ :0
توپ گیری :0

خاویر پاستوره
دقایق بازی :57
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :43
دقت پاس :84/3%
پاس کلیدی:1
ارسال(صحیح) :3(2)
پاس بلند (صحیح):2(1)
شوت (درچارچوب) :3(1)
دربیل(صحیح) :3(2)
جنگ رو در رو(برنده) :6(3)
خطا انجام داده :1
تکل (صحیح) :1(0)
دفع توپ :0
توپ گیری :0

استیون انزونزی
دقایق بازی :80
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :65
دقت پاس :91/5%
پاس کلیدی:2
ارسال(صحیح):1(1)
پاس بلند (صحیح):7(7)
شوت (درچارچوب) :1(1)
دربیل(صحیح) :0(0)
جنگ رو در رو(برنده) :14(6)
خطا انجام داده :2
تکل (صحیح) :1(1)
دفع توپ :1
توپ گیری :0

چنگیز اوندر
دقایق بازی :90
گل :1
پاس گل:0
تعداد پاس :39
دقت پاس :83%
پاس کلیدی:1
ارسال(صحیح) :4(1)
پاس بلند (صحیح):5(3)
شوت (درچارچوب) :2(1)
دربیل(صحیح) :6(3)
جنگ رو در رو(برنده) :11(6)
خطا انجام داده :1
تکل (صحیح) :1(1)
دفع توپ :1
توپ گیری :0

جاستین کلایورت
دقایق بازی :90
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :24
دقت پاس :72/7
پاس کلیدی:2
ارسال(صحیح) :0(0)
پاس بلند (صحیح):1(1)
شوت (درچارچوب) :2(1)
دربیل(صحیح) :5(3)
جنگ رو در رو(برنده) :12(8)
خطا انجام داده :3
تکل (صحیح) :1(1)
دفع توپ :0
توپ گیری :0

پاتریک شیک
دقایق بازی :90
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :11
دقت پاس :78/6%
پاس کلیدی:0
ارسال(صحیح) :0 (0)
پاس بلند (صحیح):0(0)
شوت (درچارچوب) :2(0)
دربیل(صحیح) :2(1)
جنگ رو در رو(برنده) :9(5)
خطا انجام داده :0
تکل (صحیح) :0(0)
دفع توپ :0
توپ گیری :0

نیکولو زانیولو
دقایق بازی :31
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :2
دقت پاس :50%
پاس کلیدی:0
ارسال(صحیح) :2(0)
پاس بلند (صحیح):0(0)
شوت (درچارچوب) :0(0)
دربیل(صحیح) :0(0)
جنگ رو در رو(برنده) :4(0)
خطا انجام داده :0
تکل (صحیح) :0(0)
دفع توپ :0
توپ گیری :0

الساندرو فلورنزی
دقایق بازی :15
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :4
دقت پاس :100%
پاس کلیدی:0
ارسال(صحیح) :1(0)
پاس بلند (صحیح):0(0)
شوت (درچارچوب) :0(0)
دربیل(صحیح) :0(0)
جنگ رو در رو(برنده) :2(2)
خطا انجام داده :0
تکل (صحیح) :2(2)
دفع توپ :0
توپ گیری :0

لوکا پلگرینی
دقایق بازی :12
گل :0
پاس گل:0
تعداد پاس :0
دقت پاس :0
پاس کلیدی:0
ارسال(صحیح) :1(0)
پاس بلند (صحیح):0
شوت (درچارچوب) :0
دربیل(صحیح) :0
جنگ رو در رو(برنده) :4(1)
خطا انجام داده :3
تکل (صحیح) :1(1)
دفع توپ :0
توپ گیری :0
کارت:2زرد