تریگوریا؛مرور تاکتیکی+تصاویر

امروز بعد از ظهر آخرین تمرینات جالوروسی برای دیدار فردا مقابل کالیاری برگزار شد.تمرکز بیشتر روی کارهای فیزیکی و کارهای تاکتیکی بوده ست و دانیله ده روسی،آنته کوریچ و ریک کارسدورپ به صورت انفرادی کار کردند و ال شعراوی،ژکو،لورنزو پلگرینی نیز تحت درمان بودند.در زیر گالری تصایر تمرین امروز قرار گرفته ست.