باوانیولی؛شرایط ما خوب نیست

بتی باوانیولی سرمربی تیم بانوان آ.اس رم در آستانه دیدار فردا تیمش مقابل اوروبیکا در کوپاایتالیا در مصاحبه با رما تی وی گفت:”ما با تمایل برای انجام یک مسابقه خوب و کسب پیروی مقابل آنها قرار خواهیم گرفت.ما هنوز تعدادی مصدوم داریم،بنابراین وضعیت ما مطلوب نیست اما این فرصتی برای سایر بازیکنان ست.ما با فلسفه و شیوه خود بازی خواهیم کرد.مطمئنان برخی از تغییرات وجود خواهد شد.