پروتی؛100بازی برای رم یک افتخار ست

دیگو پروتی وینگر آرژانتینی آ.اس رم در مصاحبه با رما تی وی گفت:”رسیدن به100مسابقه با رم،افتخار بود.قبل از بازی با برای رسیدن به این هدف مهم نمی توانستم منتظر بمانم.رم یک تیم عالی ست و این تعداد بازی افتخار ست.این چیزی ست که همیشه با من همراه خواهد بود.”