مورگان دی سانتیس فارغ التحصیل شد

بسیاری از نام های شناخته شده فوتبال ایتالیا در دوره جدید برای مدرک مدیر ورزشی فارغ التحصیل شدنذ که یکی از آنها مورگان ده سانتیس بود.دانش آموخته ها پس از شرکت در 144 ساعت درس که از 10 سپتامبر تا 24 اکتبر بود ، امتحانات نهایی، از جمله بحث پایان نامه را گذراندند. ، مورگان دی سانتیس در  در این فصل از مربیان دوره مدیر ورزشی با نمره خوب فارغ التحصیل شد.