اسپالتی :توتی دروغ می گوید

 

اسپالتی بعد از بازی شب گذشته در المپیکو حرف های در مورد توتی زد.او حرف های توتی را دروغ خواند. به نقل از فوتبال ایتالیا اسپالتی گفت :رسانه ها باید این دو مسئله ای که می گویم را تمام کنند. اول اینکه من توتی را بازنشسته کردم و دوم من او را از تریگوریا اخراج کردم. زیرا اینها دروغ است. باشگاه در ابتدای فصل گفت که توتی در پایان فصل بازنشسته‌ می شود و  من نمی توانستم حرفی بزنم.