حمایت مونچی از دیفرا

مونچی مدیر ورزشی آ.اس رم پیش از دیدار حساس مقابل رئال مادرید مصاحبه ای انجام داده ست که در زیر قرار گرفته ست.

انتظار چه نوع واکنشی را از رم دارید؟من انتظار بازی مشابه با آخرین بازی لیگ قهرمانان را دارم ما باید این مسیر ادامه دهیم.
آیا شما خیلی نزدیک به دی فرانچسکو هستید؟
من به رم اعتقاد دارم و بنابراین من به مربی هم اعتقاد دارم و معتقدم که رم در دستان فرد خوبی است .
آیا امشب ژکو به بازی می رسد؟
ما باید تا آخرین لحظه صبر کنیم اما با شیک آرام هستیم. اگر ادین آن بازی نکند ، پاتریک بازی می کند.