اولسن آماده بازی برابر رئال مادرید

رابین اولسن بعد از اینکه بدلیل مصدومیت نتوانست مقابل اودنیزه بازی کند، امروز صبح تحت آزمایش های بالینی قرار گرفت تا وضعیتش مورد ارزیابی قرار بگیرد.زمانی که از او درباره وضعیتش در مورد بازی با رئال مادرید سوال شد جواب داد:عالی.