پیش بینی شماره 1

هفته 13 | اودینزه - آ.اس رم

اولین مسابقه پیش بینی این فصل در این هفته آغاز می شود.دو هدیه در پایان فصل به عزیزانی که در مسابقات پیش بینی شرکت می کنند،اهدا خواهد شد.
هدیه نخست به عزیزی که بیشترین امتیاز را کسب کرده و هدیه دوم به قید قرعه بین تمام عزیزانی که در مسابقات پیش بینی شرکت کرده،تقدیم خواهد شد.

پیش بینی شماره 1
برنده دیدار آ.اس رم و اودینزه؟
گزینه 1 آ.اس رم
گزینه 2 تساوی
گزینه 3 اودینزه
عدد گزینه مورد نظر را به شماره
10002776101010
ارسال کنید.