رم-اودینزه بر عهده فابری

اسامی داوران هفته سیزدهم سری آ اعلام شد که بر این اساس آقای مایکل فابری دیدار آ.اس رم و اودینزه را سوت خواهد زد.والریانی و دل جوواانه کمک ها،پزوتو کمک چهارم و گویدا کمک داور ویدئوِیی این مسابقه هستند.فابری تا کنون پنج بار برای جالوروسی قضاوت کرد ست که سه پیروزی،یک تساوی و یک باخت حاصل عملکرد پایتخت نشینان بوده ست.