اظهارات جدید اسپالتی

لوچانو اسپالتی سرمربی سابق جالوروسی در مورد رم و توتی به کوریره دلا سرا گفت:من به رم گفتم که قراردادی جدید با شما امضا نمیکنم.این حرف که من باعث خداحافظی توتی شدم مرا به خنده می‌اندازد. من امضا نکردم و او می توانست کارش را در رم ادامه دهد.