جلسه مدیران رم در لندن

مدیر ورزشی رم، این هفته سخنگوی مراسمی در استادیوم امارات در لندن بود. مونچی در طول این سفر با بالدینی و ماسارا و بالزارتی جلسه ای در مورد اهداف رم درنقل و انتقالات ژانویه داشتند.مونچی و ماسارا و فدریکو بالزارتی به همراه  فرانکو بالدینی برای نقل و انتقالات زمستانی در لندن جلسه ای داشتند.